ITA 2565.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
[Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT]

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

O2 – ข้อมูลผู้บริหาร
O4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O6 – กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O16 -รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O21 -แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 -ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O26 -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 -ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O36 -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O40 -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 -รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ติดต่อเรา