กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.หญิงนงนภัส บุญภิละ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
E-mail : 1302@mws.ac.th

นายไพฑูรย์ สดมุ้ย

E-mail : 1105@mws.ac.th

นางสาววงเดือน อุปชัย

E-mail : 1202@mws.ac.th

นางสาวจริยาพร  สอนใจ

E-mail : 1006@mws.ac.th

นางสาวกนกพัชร์ ศิริชัยวิริยะ

E-mail : 1009@mws.ac.th

นางวิบูลย์ศิริ ทับสุข

E-mail : 1204@mws.ac.th

นางสาวพรณภา  คิดกล้า

E-mail : 1011@mws.ac.th

นางสาวภัทราพร ทิพย์รองพล

E-mail : 1205@mws.ac.th

นางสาวพลอยวรีย์ ไกรตรวจพล

E-mail : 1106@mws.ac.th

นางธัญญลักษณ์ วิจิตรจินต์

E-mail : 1007@mws.ac.th

ติดต่อเรา