กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฏฐชัย เศรษฐกุลโอฬาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
E-mail : 0712@mws.ac.th

นางสาวคนึงนิตย์ สุนทวนิค

E-mail : 0705@mws.ac.th

นางปภาพินท์ นาภูมิ

E-mail : 0709@mws.ac.th

นายปกรณ์ ฤกษ์วิไล

E-mail : 0716@mws.ac.th

นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์

E-mail : 0718@mws.ac.th

นายโปลิศ เชื้อแก้ว

E-mail : 0719@mws.ac.th

นางสาวณัฐภรณ์ จาดป้อม

E-mail : 0721@mws.ac.th

นายสมพงศ์ พรพงศ์วิทย์

E-mail : 0722@mws.ac.th

นางสาวณีรนุช หนูแดง

E-mail : 0720@mws.ac.th

นายอานนท์  ทับทิม

E-mail : 0711@mws.ac.th

นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา

E-mail : –

ติดต่อเรา