สถิติข้อมูลครูและบุคลากร

แยกตาม ตำแหน่งวิทยฐานะ

วิทยฐานะปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2564
ครู ค.ศ.5
ครู ค.ศ.4
ครู ค.ศ.3161326
ครู ค.ศ.2404140
ครู ค.ศ.1677283
ครูผู้ช่วย40325
พนักงานราชการ611
ครูอัตราจ้าง1823
ครูต่างชาติ31617
ลูกจ้างประจำ1
ลูกจ้างชั่วคราว434219
รวม234219194

แยกตาม วุฒิการศึกษา

กลุ่มสาระฯ จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ - - - 1 - 1 - - - 1
รองผู้อำนวยการ - - - 2 1 3 - - - 3
ภาษาไทย 1 10 11 1 2 3 - - - 14
คณิตศาสตร์ 5 7 12 4 6 10 - - - 22
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 13 23 5 8 13 - - - 36
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 9 12 2 5 7 - - - 19
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7 1 1 2 - - - 9
ศิลปะ 4 3 7 1 2 3 - - - 10
การงานอาชีพ 2 7 9 - 2 2 - - - 11
ภาษาต่างประเทศ 2 9 11 2 11 13 - - - 24
สนับสนุนการสอน - 7 7 1 - 1 - - - 8
รวม 31 68 99 20 38 58 - - - 157

ภาระงานสอน และจำนวนชั่วโมง PLC

กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน (คน)ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู (ชม./สัปดาห์)จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย PLC
ภาษาไทย1418.791 ชั่วโมง 40 นาที
คณิตศาสตร์2121.331 ชั่วโมง 40 นาที
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3618.721 ชั่วโมง 40 นาที
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1917.261 ชั่วโมง 40 นาที
สุขศึกษาและพลศึกษา919.561 ชั่วโมง 40 นาที
ศิลปะ1020.401 ชั่วโมง 40 นาที
การงานอาชีพ1215.421 ชั่วโมง 40 นาที
ภาษาต่างประเทศ2420.251 ชั่วโมง 40 นาที
สนับสนุนการสอน715.291 ชั่วโมง 40 นาที
รวม152
ติดต่อเรา