สนับสนุนการสอน

แนะแนว

นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ

หัวหน้างานแนะแนว
E-mail : 0101@mws.ac.th

นางสาวศิริขวัญ   แสงเพ็ชร

E-mail : 0105@mws.ac.th

ห้องสมุด

นางสาวพิมพ์ประไพ  สิงหะ

หัวหน้างานห้องสมุด
E-mail : 0110@mws.ac.th

นางสาวจงกล  ตั้งตุลานนท์

E-mail : 0108@mws.ac.th

นางจุฑามาศ รุ่งวิถีชัยพร

E-mail : 0107@mws.ac.th

พยาบาล

นางสมจิตต์ ลิ้มโพธิ์แดน

หัวหน้างานพยาบาล
E-mail : 0102@mws.ac.th

นางสาวพรรณี รักท้วม

E-mail : mws.office.12@mws.ac.th

ติดต่อเรา