กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอาทิติยา  มาลาแวจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
E-mail : 0216@mws.ac.th

นางสาวนิศารัตน์  แสงรี

E-mail : nsr@mws.ac.th

นางสาวจารุณี ไทยทองหลาง

E-mail : 0215@mws.ac.th

นางนารินทร์ ลีลาวรรณศิลป

E-mail : 0209@mws.ac.th

นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู

E-mail : 0217@mws.ac.th

นางสาวมณฑกาญจน์ ศิริมงคล

E-mail : 0202@mws.ac.th

นางสาวศิริพร  วงษ์ภักดี

E-mail : 0219@mws.ac.th

นางสาวอรวรรณ  คำมีเขต

E-mail : 0201@mws.ac.th

นางสาวภัทราพร  เรืองบุศ

E-mail : 0214@mws.ac.th

นายชาตรี  ตราชู

E-mail : 0204@mws.ac.th

นางสาวชนิฎา เต๊ะล๊ะ

E-mail : 0207@mws.ac.th

นางสาวนฤมล  สิงห์นี

E-mail : 0208@mws.ac.th

จ่าสิบเอกสุรเกียรติ มะสุใส

E-mail : 0220@mws.ac.th

ติดต่อเรา