กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายทะเล สุนทรกลำภ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
E-mail : 0415@mws.ac.th

นายอดิเรก จันทร์แทน

E-mail : 0409@mws.ac.th

นางภัควรินทร์ ธนะเนตรพิรุฬห์

E-mail : 0410@mws.ac.th

นายสุชาติ จงประเสริฐกุล

E-mail : 0408@mws.ac.th

นางสาวสุกฤตา อานนท์

E-mail : 0424@mws.ac.th

นางสาวสิริรัตน์ สืบแก้ว

E-mail : 0425@mws.ac.th

นางสาวจุฬารัตน์  ดวงแก้ว

E-mail : 0422@mws.ac.th

นางสาวเสาวรัตน์ เจริญวรชัย

E-mail : 0419@mws.ac.th

นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์

E-mail : 0427@mws.ac.th

นางสาวอรัญญา อรุณวิง

E-mail : 0411@mws.ac.th

นางสาวฑัชชานันทร์ ชราชิต

E-mail : 0439@mws.ac.th

นางสาวลักษณาวดี หลักคำ

E-mail : 0426@mws.ac.th

นางสาวศศิธร นิลพุ่ม

E-mail : 0417@mws.ac.th

นางสาวเอมมิการ์ ต้ายไธสง

E-mail : 0434@mws.ac.th

นางสาวณวริญญ์  บุญปก

E-mail : 0435@mws.ac.th

นางสาวชรีนุช สักดา

E-mail : 0433@mws.ac.th

นางสาวณัชกมล หุ่นเก่า

E-mail : 0436@mws.ac.th

นางสาวรุ่งฤดี ทองดี

E-mail : 0437@mws.ac.th

นางสาวมิญชญา พิมพะชัย

E-mail : 0440@mws.ac.th

นางสาวชนวรรณ  แป้นงาม

E-mail : 0432@mws.ac.th

นางสาวพรรัตน์ พาเชื้อ

E-mail : 0431@mws.ac.th

นางสาวศุภาดา  สาระกุล

E-mail : 0441@mws.ac.th

นายณัฐพงศ์ จอมงาม

E-mail : 0450@mws.ac.th

นายพงศธร หอยสังฆ์

E-mail : 0449@mws.ac.th

ครูชาวต่างชาติ

Mr.Rowell Albancis Baldoza

E-mail : 0428@mws.ac.th

Miss.Juliet Kisakye

E-mail : 0429@mws.ac.th

Mrs.Judelyn Amparo Lui

E-mail : 0430@mws.ac.th

Mr. Nformi Bime Jude Thadeus

E-mail : 0428@mws.ac.th

Mr.Lin Lin

E-mail : 0444@mws.ac.th

Mr.Mohammad Nayeb

E-mail : 0452@mws.ac.th

Miss Mitra Khajegi  Kakhki

E-mail : 0447@mws.ac.th

Miss Alice  Muthama

E-mail : 0451@mws.ac.th

ติดต่อเรา