กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
E-mail : 0613@mws.ac.th

นางสาวนพรัตน์ เชื่อมสุข

E-mail : 0610@mws.ac.th

นางสาวเกษร ศรีทองสุข

E-mail : 0609@mws.ac.th

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยวุฒิ

E-mail : 0612@mws.ac.th

นางพุทธิชาต คนอยู่

E-mail : 0619@mws.ac.th

นางสาวจินดา ผาดศรี

E-mail : 0620@mws.ac.th

นางสาวบุษราคัม กัมพลานนท์

E-mail : 0622@mws.ac.th

นายนราพงษ์ มาสิก

E-mail : 0623@mws.ac.th

นายธนกฤต พุ่มมาศ

E-mail : 0606@mws.ac.th

นางสาวสุภาพิมพ์ บุญวาสน์

E-mail : 0628@mws.ac.th

นายวายุภักษ์ สิริกาญจนสกุล

E-mail : 0608@mws.ac.th

นางสาวกรกฏ จิตรานุเคราะห์

E-mail : 0625@mws.ac.th

นางสาวเมียวดี ดีพูน

E-mail : 0626@mws.ac.th

นางสาวรัฐธณา ปลิวศรีแก้ว

E-mail : 0629@mws.ac.th

นางสาววิภาพร มีแสน

E-mail : 0627@mws.ac.th

นายจตุพงศ์ กัลณา

E-mail : 0630@mws.ac.th

นายอนุรัตน์  ทองสกุล 

E-mail : anurat@mws.ac.th

นางสาวมินท์ธิตา ธนนันท์นราพูล

E-mail : 0631@mws.ac.th

ติดต่อเรา