ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1010720129
รหัส Smis 8 หลัก :  10032040
รหัส Obec 6 หลัก :  720129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  มัธยมวัดสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Mathayomwatsing
ที่อยู่ :  หมู่ที่   3   บ้าน35ก
ตำบล :  บางขุนเทียน
อำเภอ :  เขตจอมทอง
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10150
โทรศัพท์ :  024151681
โทรสาร :  024153291
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  18 พ.ค.2496
อีเมล์ :  admin@mws.ac.th
เว็บไซต์ :  www.mws.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     23.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     7.6 กม.

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เรียนรู้คู่คุณธรรม ล้ําหน้าทางเทคโนโลยี มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกสิงห์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

บรรยากาศดี  กิจกรรมเด่น  เป็นศูนย์รวมชุมชน

สีประจำโรงเรียน

ชมพู หมายถึง ความคิดลึกซึ้ง สร้างสรรค์

เขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม

เพลงโรงเรียน


พันธกิจของโรงเรียน

 • พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ สมรรถนะ และคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร
 • พัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 • พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

 • ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีศักยภาพตามอัตลักษณ์ และมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล
 • ครูมุ่งพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ
 • องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • แผนพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน
 • แผนพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 • แผนพัฒนาด้านคุณภาพครูและกระบวนการบริหารจัดการ
ติดต่อเรา