กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิรุวรรณ ลือชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : 0317@mws.ac.th

นางจิราภา ภิญโย

E-mail : 0338@mws.ac.th

นางสาวรมยพร สันทัดการ

E-mail : 0310@mws.ac.th

นายปพนณัฏฐ์ ดุษดี

E-mail : 0316@mws.ac.th

นายอนันต์ ปิงยศ

E-mail : 0303@mws.ac.th

นายเอกภพ สร้อยฟ้า

E-mail : 0320@mws.ac.th

นางสาวละมุล ตาลกุล

E-mail : 0311@mws.ac.th

นางสาวปัทมาพร อัศวโยธิน

E-mail : 0327@mws.ac.th

นายสุรเชษฐ อ้นเพ็ง

E-mail : 0313@mws.ac.th

นางสาวปราณีวัลย์ สายบุดดี

E-mail : 0309@mws.ac.th

นางสาวกัญธนวีณ์ หมีนหลำ

E-mail : 0324@mws.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรัญญา ไชยโย

E-mail : 0325@mws.ac.th

ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงศ์ สิทธิคุณ

E-mail : 0330@mws.ac.th

นางสาวรอพิดา หลงเป๊าะ

E-mail : 0328@mws.ac.th

นายพุฒิเศรษฐ์ พุ่มจำเนียร

E-mail : 0331@mws.ac.th

นางสาวเกศสุดา ชื่นใจชม

E-mail : 0333@mws.ac.th

ว่าที่ ร.ต.นพรุจ จันทร์ผอง

E-mail : nopparuj@mws.ac.th

นางสาวมณิสร เตือนธรรมรักษ์

E-mail : 0336@mws.ac.th

นางสาวนูรีย๊ะ แดเมาะเล็ง

E-mail : 0337@mws.ac.th

นายสุทธิพงษ์ โฉมศรี

E-mail : 0340@mws.ac.th

นางสาวปนัดดา เสนารัตน์

E-mail : 0334@mws.ac.th

นางสาววิรากานต์ สร้อยสุวรรณ์

E-mail : 0341@mws.ac.th

นายกฤตยชญ์ มีสัตย์

E-mail : 0342@mws.ac.th

นายจิตรพล เจริญวงศานนท์

E-mail : 0343@mws.ac.th

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร

E-mail : 0901@mws.ac.th

นางสาวอรุณพร บุญนิล

E-mail : 0907@mws.ac.th

นายศิวพล  นันทพานิชย์

E-mail : 0913@mws.ac.th

นายอภิรักษ์ วรปรียากุล

E-mail : 0903@mws.ac.th

นายอนุรักษ์ ทองอร่าม

E-mail : 0909@mws.ac.th

นางสาวปัณณภัสร์ เบี้ยวเก็บ

E-mail : 0910@mws.ac.th

นายมานะชัย  หวังผล

E-mail : 0914@mws.ac.th

นางสาวณฐมน อุชา

E-mail : 0915@mws.ac.th

นายพรชัย ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ

E-mail : 0916@mws.ac.th

ติดต่อเรา