ผู้บริหาร

นายเทพพร อาจเวทย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
E-mail : tepporn@mws.ac.th
สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02 415 1681 ต่อ 147

แจ้งปัญหา/ร้องเรียน

นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. ……. – ปัจจุบัน
E-mail : laddawan@mws.ac.th
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02 415 1681 ต่อ 120

นางสุชัญญา แสนสุมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
E-mail : suchanya@mws.ac.th
กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. 02 415 1681 ต่อ 121

นาย รชฎ ลัฐิกา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
E-mail : rachot@mws.ac.th
กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 02 415 1681 ต่อ 109

นางสาวคนึงนิตย์ สุนทวนิค

ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงบประมาณ โทร. 02 415 1681 ต่อ 107

ติดต่อเรา