เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวนันท์นภัส ปริญญาอภินันท์

เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : npa@mws.ac.th

นางศิริวรรณ ยอดแปลน

เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : siriwan_mws@mws.ac.th

นางสาวกาญจนา บับติสตา

เจ้าหน้าที่อัดสำเนา
กลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail :

………

เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail : ……….

นางศิริรัตน์ ทับทิม

เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : simmws18@mws.ac.th

นางสาวสิรินธร สเตรามันน์

เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
E-mail : sirintorn@mws.ac.th

นางสาวกอบกมล โตสัจจวงศ์

เจ้าหน้าที่ งานแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
E-mail : mws.office.02@mws.ac.th

นางสาวเมตตา สำเนียงใส

เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
E-mail : mws.office.04@mws.ac.th

นางสาวสุชาวดี เขยะตา

เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
E-mail : mws.office.05@mws.ac.th

นายวรวิทย์ ทองเหลือง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการพิเศษ GEP:SME
E-mail : gep.04@mws.ac.th

นางสาวปิยานุช  จึงเจิรญ

เจ้าหน้าที่ ICT
โครงการพิเศษ GEP:SME
E-mail : 0109@mws.ac.th

นางสาวแสงดาว ชจันทร์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โครงการพิเศษ GEP:SME
E-mail : gep.02@mws.ac.th

นางสาววาสนา นิลรำไพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการพิเศษ English Program
E-mail : ep.office.02@mws.ac.th

นางสาวศิระมนต์ รุ่งแสง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการพิเศษ English Program
E-mail : siramon@mws.ac.th

ติดต่อเรา