E-Service กลุ่มบริหารวิชาการ

>>VICHAKRAN DASHBOARD OVERVIEW

>>แบบฟอร์มบริการครู (งานวิชาการ)

>>แบบฟอร์มบริการนักเรียน (งานทะเบียน)

  • แบบคำร้องหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
  • แบบคำร้องใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  • แบบคำร้องใบทรานสคริป (Transcript)
  • แบบคำร้องใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
  • แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา/ขอลาออก
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  • ตารางเรียนนักเรียน
*สำหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่านั้น
*ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มใบขอเวลาเรียนเท่านั้น
*สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ เท่านั้น
ติดต่อเรา