แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จากช่องทางร้องเรียนทุกช่องทาง
  • ผู้ปฏิบัติงานคัดแยกประเภท วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องรียน/การแจ้งเบาะแส
  • ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการประสานส่งเรื่องต่อให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หัวหน้าฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณา หาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน หรือรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการพิจารณา สั่งการปรับปรุงแก้ไข หากเป็นข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสที่มีความรุนแรงน้อยผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขได้ทันที
  • ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน
  • ผู้ปฏิบัติงานรับรายงาน และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ปฏิบัติงาน จัดเก็บเรื่องการรับ การดำเนินการ และข้อสรุปเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสไว้เพื่อสรุปข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานต่อไป

การรับและติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ช่องทางความถี่ในการตรวจสอบระยะเวลาเพื่อแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
วันเวลาราชการ1-3 วันทำการ
เว็บไซต์ www.mws.ac.thทุกวัน1-3 วันทำการ
Facebook Page โรงเรียนทุกวัน1-3 วันทำการ
Line Officialทุกวัน1-3 วันทำการ
จดหมาย จ่าหน้าซองถึง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
35ก ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาราชการ1-3 วันทำการ
กล่องรับความคิดเห็นวันเวลาราชการ1-3 วันทำการ
โทรศัพท์โรงเรียน
โทร.02 415 1681
วันเวลาราชการ1-3 วันทำการ
E-mail : admin@mws.ac.thทุกวัน1-3 วันทำการ
MOE Safety Centerทุกวัน1-3 วันทำการ

ติดต่อเรา