อาคารและสถานที่

หมายเลข 1 อาคารเรียน 1

ชั้นที่ 1
– สำนักงานผู้อำนวยการ
– กลุ่มบริหารวิชาการ
– ห้องโสตทัศนศึกษา
– ห้องประชุม 2 (สิงหราช)
ชั้นที่ 2
– ห้องสมุด
ชั้นที่ 3 – 4
– ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมายเลข 2 อาคารเรียน 2

ชั้นที่ 1
– กลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง)
– ห้องคณะกรรมการนักเรียน
– กลุ่มบริหารทั่วไป
ชั้นที่ 2
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ห้องศูนย์การเรียนรู้
ชั้นที่ 3
– ห้องพักครูภาษาฝรั่งเศส
ชั้นที่ 4
– ห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program / ห้องซ้อมดนตรี

หมายเลข 3 อาคารเรียน 3

ชั้นที่ 1
– กลุ่มบริหารงบประมาณ
– ห้องพัสดุ
– ห้องแผนงาน
– ห้องงานประกันคุณภาพ
– ห้องงานพัฒนาบุคลากร
– ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
– ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นที่ 2
– ห้องสมุด
ชั้นที่ 3 – 4
– ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมายเลข 4 อาคารเรียน 4

ชั้นที่ 1
– กลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง)
– ห้องคณะกรรมการนักเรียน
– กลุ่มบริหารทั่วไป
ชั้นที่ 2
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นที่ 3
– ห้องพักครูภาษาฝรั่งเศส
ชั้นที่ 4
– ห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program / ห้องซ้อมดนตรี

หมายเลข 5 อาคารเรียน 5

ชั้นที่ 1
– ห้องวงโยธวาทิต
– ห้องดนตรีไทย
ชั้นที่ 2
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
– ห้องนาฏศิลป์

หมายเลข 6 อาคารเรียน 6

ชั้นที่ 1
– กลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้องปกครอง)
– ห้องคณะกรรมการนักเรียน
– กลุ่มบริหารทั่วไป
ชั้นที่ 2
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นที่ 3
– ห้องพักครูภาษาฝรั่งเศส
ชั้นที่ 4
– ห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program / ห้องซ้อมดนตรี

ติดต่อเรา