โครงการ ม.ว.ส. ทดลองสอบ [ MWS FIT ]

วิธีแก้ปัญหา สำหรับผู้ที่เข้าดูผลสอบไม่ได้ ผ่านสมาร์ทโฟน

โปรดอ่านรายละเอียด กำหนดการต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนสมัคร
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ Line @mwsschool หรือ โทร. 02 415 1681 ต่อ 109 กลุ่มบริหารวิชาการ

กำหนดการรับสมัครโครงการ MWS FIT’67 (First Intellectual Test 2024)
ม.ว.ส. ทดลองสอบ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2567

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดดำเนินโครงการ ม.ว.ส. ทดลองสอบ MWS FIT (First Intellectual Test) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและวัดความรู้ ให้แก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

เริ่มแจกใบสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 16 มกราคม 2567
หมายเหตุ กรณีสมัครออนไลน์ ไม่ต้องรับใบสมัคร สามารถกดสมัครได้จากระบบรับสมัคร

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 6 ธันวาคม 2566
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2567
(ตามเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น.

วันที่ 24 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียน www.mws.ac.th (ทางหน้าเพจนี้)

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 เท่านั้น

เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเอง หรือผู้ปกครอง ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ (เสียค่าธรรมเนียมของธนาคาร 10 บาท)

กรณีมาสมัครด้วยตนเอง
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง หรือ ผู้ปกครองมาสมัครแทน
2. รูปถ่ายนักเรียน (ถูกระเบียบ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. เงินค่าสมัครคนละ 250 บาท

กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. กรอกข้อมูลใบสมัครในระบบให้ถูกต้อง
2. แนบรูปถ่ายนักเรียน (ถูกระเบียบ) ที่เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป
3. ชำระเงินค่าสมัครผ่าน QR Code ที่ได้จากระบบรับสมัคร จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมของธนาคาร จำนวน 10 บาท รวมทั้งสิ้น 260 บาท

สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 (หลังเสาธง) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ข้อสอบแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 รายวิชา วิชาละ 30 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับทุนการศึกษาห้องเรียนทั่วไป ประมาณ 3,500 บาท/ภาคเรียน (ทุนต่อเนื่อง)
  * พิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุด หากคะแนนรวมเท่ากัน พิจารณาจากคะแนน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ ตามลำดับ
  ** นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก เข้าสอบ ผ่านการคัดเลือก และมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
  *** นักเรียนที่ได้รับทุน (ต่อเนื่อง) ในภาคเรียนต่อไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80
 2. ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
  คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (120 คะแนนขึ้นไป) ได้เกียรติบัตรเหรียญทอง
  คะแนนร้อยละ 75-79 (113-119 คะแนน) ได้เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  คะแนนร้อยละ 70-74 (105-112 คะแนน) ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ติดต่อเรา