ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

ข้อปฏิบัติในวันรายงานตัว

  • ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมารายงานตัวและให้มาถึงโรงเรียนเวลา 7.30 น. (เข้าแถวที่โดมรวมใจ)
  • ให้นักเรียนที่มารายงานตัวจำ เลขประจำตัวผู้สมัคร 5 หลัก และกลุ่มมอบตัว ท้ายรายชื่อของตนเอง และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาแสดงในวันรายงานตัว
  • นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • ให้นักเรียนที่มารายงานตัวแต่งกายชุดนักเรียน เตรียมบัตรประชาชน และปากกาน้ำเงิน มาด้วย

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีรายชื่อติดสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว ทางโรงเรียนจะติดต่อผู้ปกครองหากมีนักเรียนสละสิทธิ์ และให้ลงทะเบียนขอจัดสรรที่เรียน

สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ผ่าน หรือยังไม่มีที่เรียน ให้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบขอจัดสรรที่เรียน

ติดต่อเรา