พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสิงหราช

ติดต่อเรา