รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เหรียญทอง

การประกวดดนตรีประเภทดุริยางค์เครื่องลม (wind Ensembles)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทอง

การประกวดดนตรีประเภทดุริยางค์เครื่องลม (wind Ensemble)

ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ติดต่อเรา