รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิงพิมพ์ลดาภา พรประสาทธรรม ม.1/1
2.เด็กหญิงสสนา ลักษณะ ม.1/1
3.เด็กหญิงพิชญธิดา เอี่ยมละออ ม.1/1
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส บุญภิละ
2.นางสาวพรณภา คิดกล้า

ติดต่อเรา