รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. นายพัสกร บุญเกิด ม. 4/9

2.นางสาวญาณภัทร โยธามาตย์ ม.4/9

3.นางสาวพุทธิดา นามวงษ์ ม.4/9
ครูผู้ฝึกซ้อม

1.นางวิบูลย์ศิริ ทับสุข

2.นางสาวภัทราพร ทิพย์รองพล

ติดต่อเรา