รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

 1. นางสาวกัญญาณัฐ วันทอง ม.4|2
 2. นางสาวชนาภา แพงสุดโท ม.4|2
 3. นางสาวพิมพ์ชนก พรมโสฬส ม.4|2
 4. นางสาวภาพิมล ภู่เณร ม.4|2
 5. นายวชิรกุล บุญปัญญา ม.4|2
 6. นายสุริยะ สมบุญมาก ม.5/8
  • ครูผู้ฝึกซ้อม
   1.นางสาวภัทราพร ทิพย์รองพล
   2.นางวิบูลย์ศิริ ทับสุข
  • 3.นางสาวธันยาภรณ์ เชื้อหยก
ติดต่อเรา