รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม. 1-3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม. 1-3
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.ด.ช.ธนกร ขออ้อมกลาง ม.2/6
2.ด.ญ.วรกาญจน์ กิ่งนอก ม.2/6
3.ด.ญ.เปรมสิริ นาโพธิ์ ม.2/6
4.ด.ญ.ปิยพัชร จะรีรัมย์ ม.2/6
5.ด.ช.ภาณุพงศ์ ม้วนธรณี ม.2/9
6..ด.ญ.นพมาศ เสือคง ม.2/9
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางสาวภัทราพร ทิพย์รองพล
2.นางสาววงเดือน อุปชัย
3.นายวรวิทย์ มุตุมาจันทร์

ติดต่อเรา