รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม. 1-3

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
การประกวดโครงงานอาชีพ ม. 1-3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

1.เด็กชายกิ่งเพชร หงวนประเสริฐ ม.2/4

2.เด็กชายสกลพัฒน์ เชียรประภา ม.2/4

3.เด็กหญิงนภัสกร สดใส ม.2/4

ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางสาวกนกพัชร์ ศิริชัยวิริยะ
2.นางสาวจริยาพร สอนใจ

ติดต่อเรา