รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแกะสลักผักและผลไม้ ม. 1-3

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแกะสลักผักและผลไม้ ม. 1-3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.ด.ญ.นฤพร เลิศลักขณากุล 3/3
2.ด.ญ.วราลี วรรณวิจิตร 3/3
3.ด.ญ.ปริมวดี ธนาคุณ 3/3
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.นางสาววงเดือน อุปชัย
2.นางสาวจริยาพร สอนใจ

ติดต่อเรา