รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

1.ด.ช.ณฐ บุญแน่น ม.3/4
2.ด.ญ.กนกวรรณ จิตมาลีรัตน์ ม.3/4
3.ด.ญ.จันทร์จิรา ใจจันทร์ ม.3/4
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส บุญภิละ
2.นางสาวพรณภา คิดกล้า

ติดต่อเรา