รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 เหรียญทอง

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1.นางสาวทรรศณรรนศร ณัฐรินีย์ ม.4/9
2.นางสาวปภาวรินทร์ เบ็ญจรงค์ ม.4/9
3.นางสาวพิมพ์ชนก พรหมแสง ม.4/9
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส บุญภิละ
2.นายไพฑูรย์ สดมุ้ย

ติดต่อเรา