กิจกรรมติว TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท โดยนางสาวสุวรา จิตพัฒนไพบูลย์

กิจกรรม ติว TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท. โดยวิทยากร นางสาวสุวรา จิตพัฒนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ติดต่อเรา