สอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Pre-test)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (GEP:SME) สอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Pre-Test)
ติดต่อเรา