English Program : กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่นักเรียนในโครงการฯ โดยมี นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูจำนวน 3 คน เป็นผู้นำและควบคุมกำกับดูแลนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ติดต่อเรา