English Program : มอบรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ภายใน-ภายนอก

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP/MEP การแข่งขัน MUIC ของมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมยังต่างประเทศ (ECE) และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการฯ เดิมที่เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเกรดเฉลี่ยตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ติดต่อเรา