งานปิติกษิณา2565

งานปิติกษิณา2565
ครูผู้เกษียณ
1.รองโชติพงษ์ พรหมโชติ
2.ครูประนอม จั่นแย้ม
3.ครูสุทธิชัย วีระเสถียร
4.ครูจันทร์เพ็ญ รักอนันตชัย
วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชมพูพันทิพย์
ติดต่อเรา