พิธีมุฑิตาคาราวะครูผู้เกษียณราชการ 2565

พิธีมุฑิตาคาราวะครูผู้เกษียณ
1.รองโชติพงษ์ พรหมโชติ
2.ครูประนอม จั่นแย้ม
3.ครูสุทธิชัย วีระเสถียร
4.ครูจันทร์เพ็ญ รักอนันตชัย
ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู
วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชมพูพันทิพย์

ติดต่อเรา