** ตรวจสอบผลการสอบโดยระบุเลขประจำตัวผู้เข้าสอบที่ช่องด้านล่าง **
ขอให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๑๐ ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓